Total Commander Ultima Prime

One For All


Thread Rating:
 • 0 Vote(s) - 0 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tworzenie plików i katalogów / Creating files and folders
#1
Tworzenie plików i katalogów

1. Podstawowe funkcje programu TC

By utworzyć nowy katalog należy użyć dolnego przycisku "F7 UtwKat" lub kombinacji Shift+F7. Wykorzystanie go powoduje wywołanie wbudowanego okna nowego katalogu. W zależności od aktualnie wybranego elementu listy, nazwa nowego zasobu podpowiadana jest zgodnie jego nazwą (jednakże bez rozszerzenia).

Utworzenie nowego pliku możliwe jest dzięki kombinacji klawiszy Shift+F4. Sugerowana nazwa również zależy od aktualnie zaznaczonego elementu listy. W przypadku podświetlenia pliku, nowa nazwa odpowiada jego nazwie. W przypadku katalogu, pole nazwy nowego pliku pozostaje puste.

2. Rozszerzone funkcje programu TC UP

Wykorzystając inną metodę tworzenia plików (klawisz F7) wywoływane jest okno programu TC UP New. Podobnie jak w poprzednim punkcie, aplikacja ta sugeruje nową nazwę zasobu w oparciu o aktualnie wybrany element listy plików.

FILMIK

TC UP New w znaczny sposób wykracza poza proste tworzenie katalogów. Na pierwszy rzut oka uwagę zwracają: odmienny interfejs oraz zwiększona liczba przycisków.

[Image: 20070909_tcupnew.png]

Przyciski "Katalog" oraz "Plik" pozwalają na wybór zasobu, który ma zostać utworzony.
Czerwony przycisk pozwala na zdefiniowanie zachowania okna programu po wypełnieniu zadania (domyślnie okno to jest zamykane).
W zależności od wybranego zasobu istnieje możliwość otwarcia wybranego zasobu lub jego edycję.

FILMIK

Prawa dolna lista rozwijalna ulega porównywalnym zmianom. Tworząc nowy plik mamy możliwość określenia jego rozszerzenia. Tworząc nowy katalog możemy określić, jakie atrybuty powinien on otrzymać.

Warto zauważyć, iż dla niektórych rozszerzeń, tworzone pliki nie są puste. W przypadku np. plików *.html, nowo-utworzony zasób zawiera już podstawowe znaczniki.

3. Okno ustawień aplikacji TC UP New

Okno to oferuje szereg opcji zgromadzonym w ośmiu kartach:
 • Informacja - zawiera informacje o aplikacji,
 • Język - pozwala na zmianę języka aplikacji,
 • Ustawienia - umożliwia zresetowanie ustawień, konfigurację zapamiętywania wprowadzonych nazw zasobów oraz włączenie ich auto-uzupełniania,
 • Zaawansowane ustawienia - pozwala na wyczyszczenie historii wprowadzonych nazw oraz zmianę zachowania aplikacji po utworzeniu wymaganego zasobu (zmiana tych ustawień dokonywana może być bez wywoływania okna ustawień poprzez naciśnięcia odpowiednich przycisków aplikacji):
  [Image: 20070909_tcupnew_btns.png]
 • Rozszerzenia - w karcie tej można zdefiniować rozszerzenia plików, które dostępne są na liście rozwijalnej w prawym dolnym rogu aplikacji,
 • Nazwa - w przypadku prób tworzenia katalogów o istniejących już nazwach, TC UP New umożliwia ich automatyczne numerowanie, ustawienia dotyczące numerowania znajdują się właśnie tutaj,
 • Wygląd - karta ta zawiera ustawienia dotyczące wyglądu aplikacji, umożliwia również zdefiniowanie własnej skórki,
 • Inne - w karcie tej dokonamy konfiguracji podpowiadania nowych nazw zasobów.

4. Nowe szablony rozszerzeń [Użytkownicy zaawansowani]

Tworząc nowy plik z określonym rozszerzeniem aplikacja TC UP New sprawdza, czy istnieje dla niego gotowy szablon. W takim przypadku szablon jest kopiowany w miejsce nowego pliku, a następnie nadawana jest mu nowa nazwa. Pliki nie posiadające szablonów tworzone są natychmiastowo, jednakże nie zawierają one żadnej treści, a ich rozmiar jest równy zeru.

Istniejące szablony przechowywane są w folderze:
Code:
<ściezka do TC UP>\PLUGINS\Tools\TCUPNew\templates
Nalezy zauważyć, iż nazewnictwo szablonów odpowiada schematowi:
Code:
template.<rozszerzenie>
By zdefiniować nowy szablon potrzebujemy pliku przykładowego do pożądanego rozszerzenia.

PRZYKŁAD: Chcemy określić własny szablon plików JPG.

W tym celu:
- uruchamiamy program PhotoFiltre (menu Programy -> PhotoFiltre)
- w menu Plik wybieramy Nowy
- określamy przykładowe wymiary (np. Szerokość: 800, Wysokość: 600)
- wybieramy menu Plik -> Zapisz jako...
- zapisujemy plik template.jpg w katalogu schematów
- zamykamy PhotoFiltre
- wywołujemy okno TC UP New (klawiszem F7) i przechodzimy do Ustawień
- na karcie Rozszerzenia dodajemy JPG i wybieramy OK

FILMIK

Od teraz przy tworzeniu nowego pliku *.jpg będzie wykorzystywany nasz schemat.
[Image: dc85x15_philkc_fade22lr.png]
Reply
#2
Creating files and folders

1. Basic TC functions

Creating new folders can be done by using "F7 New Folder" bottom bar button or Shift+F7 shortcut keys. Using one of these will bring embedded new folder dialog. New resource's name is suggested depending of the list item, which has been selected (but without extension).

Creating completely new file is possible using Shift+F4 shortcut. Like in previous example, new name is suggested according to item selected on the panel's list. If you choose a file, new file's name will the same. In the case of focusing the folder, file's name field will be empty.

2. Extended functions of TC UP

Using the other way (F7 key) will show TC UP New application's window. Similar to the embedded method, this application suggests new resource's name according to the item selected on the files list.

MOVIE

TC UP New extends standard files creation process. The first things that makes difference are: new dialog layout and additional buttons availability.

[Image: 20070909EN_tcupnew.png]

"Directory" and "File" buttons allows you to choose the resource's type to be created.
Red button gives you the chance to define behaviour which will be handled after application create the file / folder (the window is closed by default).
You can always have the possibility to automatically opening or editing created resource too.

MOVIE

Right bottom list is changing too. When you create a file you can choose its extension in it. Creating new folder you can select the attributes you wish to have for it.

It is good to remember that some of created files are not empty. E.g. when you create *.html file, the new item has the standard tags already written.

3. TC UP New Setting window.

This window gives you possibility to sett up TC UP New application.
All available options are gathered in eight different tabs:
 • About - contains information about application,
 • Language - allows you to change application's language,
 • Settings - gives you the possibility to reset all settings, configure written names saving and enabling Auto Complete feature,
 • Advanced settings - allows to clean up given names' history and to change the behaviour which occurs after creating resource (changing this settings is possible without bringing "Settings" window up via proper buttons usage):
  [Image: 20070909_tcupnew_btns.png]
 • Extensions - in this tab you can define files' extension which can be suggested in the bottom right list,
 • Naming - when you are trying to create the folder with already existing name, TC UP New can add the counter at the end of it, settings for this behaviour can be found here,
 • Appearance - contains application's layout settings, allows you to change the skin too,
 • Misc. - you can configure autosuggestion features in this tab.
4. New extensions templates [Advanced users]

During the new file creation, TC Up New application is checking if there is template for needed extension. In that case the template file will be copied instead creating new one and at the end it will be renamed to the needed name. Files without templates are created in instant but they are empty and theirs size equals zero.

All existing templates are stored in:
Code:
<TC UP installation path>\PLUGINS\Tools\TCUPNew\templates
You should already discover that templates naming is given by the scheme:
Code:
template.<extension>
If you want to define new template, you need new file with proper extension.

EXAMPLE: You want to have your own JPG files template.

In that case you should:
- run PhotoFiltre application (Programs menu -> PhotoFiltre)
- in the File menu choose New
- define the size of the image (e.g. Width: 800, Height: 600)
- choose File and Save as...
- save template.jpg file in the templates directory
- close PhotoFiltre application
- bring up TC UP New window (by using F7 key) and go to Settings
- on the Extensions tab add JPG and choose OK

MOVIE

All new *.jpg files creating process will use your template since now.
[Image: dc85x15_philkc_fade22lr.png]
Reply
#3
Yes, but it isn't a good idea to create 800×600 (or any other) jpg, because you may need a different size, that is why i never added this extension...
Future plan is to add full project groups to the files there, so there would be a Delphi VCL project, and that would create all dpr, pas, dfm and other files...
[Image: selifest_admin.png]
[Image: selifest_wiki_auth.png]
Reply
#4
800x600 is just an example. You can create whatever file with whatever content in similar way.
[Image: dc85x15_philkc_fade22lr.png]
Reply
#5
Hey! I made the program! I know what it can do!Wink
I just mentined that TC UP doesn't have picture templates because of their resoultion.
[Image: selifest_admin.png]
[Image: selifest_wiki_auth.png]
Reply
#6
Peti Wrote:Hey! I made the program! I know what it can do!Wink

But others users don't know!

Peti this is not discussion about TC UP New...
This is TUTORIAL
Reply
#7
I know it isn't, and I know that I haven't made tutorial, so users don't know how to do that. I just metioned that jpg is not a good idea for making a template... though this tutorial is good. Cool
[Image: selifest_admin.png]
[Image: selifest_wiki_auth.png]
Reply
#8
TC UP New jest super.


Mam jednak uwagi co do działania:
Czas uruchamiania się (gdy np. nacisnę F7 trzeba chwilkę odczekać - powiedzmy 0,5 sek., jednak jestem przyzwyczajony, że system działa a więc odrazu piszę ... i jeśli nie zaczekam na otwarcie się okna "TC UP New" tylko zaczynam odrazu pisać po naciśnieciu F7 - to efek jest taki, że otwiera się on zminimalizowany, a zamiast nowej nazwy którą odrazu wpisywałem jest zlepek proponowanego katalogu i tego co pisałem.

[Image: schowek1.png]

Myślę, że rozwiązaniem jest, aby zawsze otwierał się w trybie zamksymalizowanym - oraz by otwierał się "najwyżej" (nad wszystkimi aplikacjami).
Reply
#9
2chinskimandaryn

Pomimo tego, iż TC UP New zdaje się być częścią TC, jest zupełnie inaczej.

TCUPN jest zewnętrzną aplikacją, a nie wbudowanym mechanizmem, zatem zawsze zajmie "chwilę" pojawienie się jego okna. Jakakolwiek działalność użytkownika nie ma możliwości być zarejestrowaną przed załadowaniem aplikacji. Obejście tego wydaje się bardzo trudne, o ile wykonalne w ogóle.

Jako przykład: dwukliknij skrót do jakiejś aplikacji, która uruchamia się dłużej niż sekundę (np. Writer z OpenOffice) i zacznij pisać przed pojawieniem się interfejsu. Żadna z liter wprowadzonych przed wyświetleniem dokumentu nie pojawi się w nim.

Nawet gdyby program uruchamiał się zawsze na wierzchu, to nie obejdziesz takiego zachowania.

Wracając do problemu ze "zminimalizowanym" TCUPN…

Ponieważ wpisujesz coś w trakcie ładowania TCUPN, Total staje się aktywnym oknem i TCUPN ląduje "w tle".
[Image: dc85x15_philkc_fade22lr.png]
Reply
#10
(05-11-2009, 06:10 PM)fenixproductions Wrote: 2chinskimandaryn

Pomimo tego, iż TC UP New zdaje się być częścią TC, jest zupełnie inaczej.

TCUPN jest zewnętrzną aplikacją, a nie wbudowanym mechanizmem, zatem zawsze zajmie "chwilę" pojawienie się jego okna. Jakakolwiek działalność użytkownika nie ma możliwości być zarejestrowaną przed załadowaniem aplikacji. Obejście tego wydaje się bardzo trudne, o ile wykonalne w ogóle.

Jako przykład: dwukliknij skrót do jakiejś aplikacji, która uruchamia się dłużej niż sekundę (np. Writer z OpenOffice) i zacznij pisać przed pojawieniem się interfejsu. Żadna z liter wprowadzonych przed wyświetleniem dokumentu nie pojawi się w nim.

Nawet gdyby program uruchamiał się zawsze na wierzchu, to nie obejdziesz takiego zachowania.

Wracając do problemu ze "zminimalizowanym" TCUPN…

Ponieważ wpisujesz coś w trakcie ładowania TCUPN, Total staje się aktywnym oknem i TCUPN ląduje "w tle".



OK

A jak sobie z tym radzicie, by można było szybko i sprawnie pracować mimo wszystko?
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)