Total Commander Ultima Prime Forum
Slovenčina pre ColSel - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Other languages (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=52)
+--- Forum: Slovenský/Slovak (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=56)
+--- Thread: Slovenčina pre ColSel (/showthread.php?tid=595)Slovenčina pre ColSel - lokotus738 - 03-08-2009

Program ColSel je jednoduchý program pre ľudí, ktorí pracujú s grafikou. Je určený pre programátorov, správcov webu a samozrejme ostatných užívateľov.
Program identifikuje farbu z palety, alebo z pozadia a následne ju zobrazí vo formáte RGB, HEX, HTML a vo formátoch používaných programátorskými jazykmi.

Nakoľko program štandardne podporuje iba tri jazyky (poľštinu, angličtinu a nemčinu), slovenské menu je možné dosiahnuť jednoduchým trikom. Jazykový súbor stačí premenovať na jeden podporovaný jazyk. Priložený súbor nahrádza poľský jazykový preklad. Súbor stačí rozbaliť do inštalačného priečinku štandardne: C:\Program files\TC UP\PLUGINS\Media\ColSel\lng