Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Equalizer Presets
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Czy istnieje możliwość dodawania zdefiniowanych przez kogoś dodatkowych ustawień equalizer preset? A drugie pytanie - usunąłem sobie przez przypadek jeden z presets i nie mam pojęcia jak go można odzyskać Smile
presets i nie mam pojęcia jak go można odzyskać ?____________________
www.chessrivals.net