Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Slovenčina pre ColSel
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Program ColSel je jednoduchý program pre ľudí, ktorí pracujú s grafikou. Je určený pre programátorov, správcov webu a samozrejme ostatných užívateľov.
Program identifikuje farbu z palety, alebo z pozadia a následne ju zobrazí vo formáte RGB, HEX, HTML a vo formátoch používaných programátorskými jazykmi.

Nakoľko program štandardne podporuje iba tri jazyky (poľštinu, angličtinu a nemčinu), slovenské menu je možné dosiahnuť jednoduchým trikom. Jazykový súbor stačí premenovať na jeden podporovaný jazyk. Priložený súbor nahrádza poľský jazykový preklad. Súbor stačí rozbaliť do inštalačného priečinku štandardne: C:\Program files\TC UP\PLUGINS\Media\ColSel\lng