Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Notepad++ slovenský jazyk
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
V novej verzii došlo k aktualizácii programu Notepad++ na najnovšiu verziu, čo malo za následok nesprávne zobrazenie položiek menu v slovenskom jazyku.Aktualizovaná verzia slovenského jazyka pre Notepad++ sa nachádza na stránkach produktu v sekcii download http://notepad-plus.sourceforge.net/uk/download.php pri inštalácii sa riaďte pokynmi na stránke.

Alebo môžte využiť priložený súbor, ktorý skopírujete do inštalačného adresáru programu. Obyčajne C:\Program Files\TC UP\PLUGINS\Media\Notepad++. V tomto adresári nahraďte už existujúci súbor súborom z priloženého archívu.