Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Paker CAB
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Można by było w następnym wydaniu dołączyć wtyczkę do pakowania CAB?
Jeśli dostanę zgodę od autora, to ją dodam.
wydaniu dołączyć wtyczkę