Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Menu kontekstowe
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hej.
Jak można edytować menu kontekstowe, jest inne niż w samym Win10 (okienka)
Chciałbym dodać inne funkcje a nie które usunąć.
O które dokładnie menu chodzi?

proszę pokazać na obrazku.