Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: IDG.PL - Prezentacja możliwości TC UP
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pod adresem: Beta IDG TV, pojawiła się bardzo ciekawa prezentacja możliwości TC UP.

Zapraszam do obejrzenia...

Dziękuję autorowi prezentacji, za kawał dobrej roboty...
Czy da rade wyświetlić prezentacje w Excelu - czyli pełny ekran i pochowane wszystkie paski .