Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Jak uruchomić µTorrent w TC UP
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

florian

Nie wiem jak włączyc tego utorrenta w total command..mam tą najnowsza wersje HELP
Pierwsza ikonka na pasku (niebiekie koło zębate) > Na drugim pasku, druga ikonka (pomarańczowe koło zębate) > i jesteśmy na pasku, ze skrótami do "dodatkowych programów"

µTorrent, to szósta ikonka (zielone koło z literką µ)

Do powrotu do głównego paska, służy pierwsza ikonka na pasku (czerwone koło zębate)

Lub szybciej... Menu > Programy > µTorrent