Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Pliki XLS
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Azazell

czy mozna za pomocą tej wersji totala Commandera odczytywać pliki XLS ? to są formaty excella z pakietu Office Microsof
Tak, można - dzięki "wbudowanej" wtyczce, niestety wtyczka do podglądu wymaga zainstalowanego w systemie pakietu Office, a dokładniej odpowiednich konwertorów

Więcej na temat wtyczki pod adresem:

http://totalcmd.pl/download/wlx/txt/OfficeView