Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Kopiowanie plików / Copying files
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kopiowanie plików

Total Commander umożliwia wygodne operacje kopiowania plików.

1. Kopiowanie pomiędzy folderami.

Standardowo operację kopiowanie wywołać można za pomocą klawisza F5 lub przycisku "F5 Kopiowanie" znajdującego się na dolnym pasku programu. Kopiowanie umożliwia również przeciągnięcie zaznaczonego pliku do przeciwnego panelu lub innej karty znajdującej się w górnej części panelu.

Przeciągnięcie pliku na dowolny folder spowoduje skopiowanie go do wybranej ścieżki.

Istnieje również możliwość skopiowania pliku poprzez wywołanie funkcji "Kopiuj" oraz "Wklej" z menu dostępnego przy dłuższym przyciśnięciu PPM lub klawisza menu znajdującego się pomiędzy prawymi klawiszami Windows oraz Ctrl. Użycie kombinacji Ctrl+C oraz Ctrl+V daje ten sam efekt.

FILMIK

2. Kopiowanie pomiędzy plikami.

Przeciągnięcie / skopiowanie wybranego pliku na plik archiwum (np. zip, rar) lub do panelu okazującego zawartość takowego, spowoduje wyświetlenie okna "Spakuj pliki". Kopiowanie z wnętrza archiwum wyświetli natomiast okno "Rozpakuj pliki". Okna te i towarzyszące im opcje zostaną jednak omówione później.

3. Kopiowanie w obrębie jednego folderu.

By powielić plik w tym samym folderze należy:
  1. użyć skrótów Ctrl+C oraz Ctrl+V (lub odpowiednich opcje menu PPM) - spowoduje to skopiowanie pliku i przypisanie do nazwy przedrostku "Kopia ".
  2. użyć klawisz F5 (lub dolny przycisk) - wywoła to okno kopiowania, w nim to należy wpisać nową nazwę pliku (wymazując ścieżkę całkowicie)
  3. użyć kombinacji Shift+F5 - wywoła to okno kopiowania uproszczone do wersji pozwalającej wpisać nową nazwę pliku.
FILMIK

4. Okna kopiowania.

Standardowe okno kopiowania pozwala na wybór ścieżki docelowej, którą domyślnie jest folder przeciwnego panelu.
By to zmienić należy albo wpisać folder docelowy ręcznie, albo użyć przycisku "Drzewo". Powoduje on wyświetlenie drzewa katalogów znajdujących się na tym samym dysku, do którego odnosi się przeciwny panel. Używając pola szybkiego wyszukiwania i strzałek dół/góra możemy w wygodny sposób wybrać folder docelowy. By wyświetlić drzewo katalogów znajdujących się na innej partycji należy przed wybraniem przycisku "Drzewo" wpisać literę dysku w polu "Kopiuj <nazwa pliku> do". Warto również zauważyć, iż również okno wywołane kombinacją Shift+F5 daje możliwość nawigacji po drzewie folderów.

FILMIK

5. Opcje zaawansowane.

a) Kolejkowanie

Okno kopiowania pozwala na kolejkowanie operacji kopiowania. Dzięki temu (np. kopiując pliki z płyty CD) proces ten w mniejszym stopniu obciąża komputer.

b) ustawienia dodatkowe

Użycie przycisku "Opcje" pozwala na pewne zautomatyzowanie kopiowania.

Dostępnymi ustawieniami są:
- Zapytaj użytkownika - kopiowanie problematycznych plików za każdym razem będzie wymagało potwierdzenia ze strony użytkownika,
- Nadpisz wszystkie - w przypadku problemów (np. ta sama nazwa) pliki w folderze docelowym będą nadpisywane,
- Pomiń wszystkie - pliki problematyczne nie będą kopiowane,
- Napisz wszystkie starsze - w przypadku plików o tej samej nazwie, tylko starsze pliki zostaną nadpisane,
- Automatycznie przemianuj... - nazwy plików kopiowanych lub docelowych będą automatycznie zmieniane

c) filtrowanie

Użycie wpisów pola "Tylko pliki typu" pozwala na selekcję plików do skopiowania. TC UP posiada wbudowane filtry plików najczęściej spotykanych typów. Zaznaczenie wszystkich plików danego folderu, wybranie operacji kopiowania (F5), a następnie wybranie filtru "Muzyka" pozwoli na skopiowanie jedynie plików muzycznych, pozostawiając pozostałe w nienaruszonym stanie.

Można również samemu definiować potrzebne filtry wg wzorca:
*.bmp *.jpg - skopiuje jedynie obrazy BMP oraz JPG (spacja pomiędzy wpisami!)
*.* | *.exe - skopiuje wszystkie pliki za wyjątkiem plików EXE
*.* | sialala\ - skopiuje wszystko poza folderem SIALALA

FILMIK

6. Inne - [Użytkownicy zaawansowani].

Istnieje możliwość zmiany zachowania operacji kopiowania poprzez edycję sekcji [Configuration] pliku wincmd.ini.
Code:
AlwaysCopyInBackground=X
gdzie X:
0 - brak kopiowania w tle
1 - TC zawsze kopiuje w tle
2 - zawsze używa menadżera kopiowania w tle

Kopiowanie można również przyspieszyć poprzez wymuszenie nie sprawdzania dostępnego miejsca na dysku docelowym:
Code:
SizeCheck=X
gdzie X:
0 - wyłączone
1 - włączone

Zaleca się również zdefiniowanie, które partycje znajdują się na tych samych dyskach.
W tym celu należy wybierać po kolei:
menu Konfiguracja -> Kopiuj/usuń.
W prawej części okna należy dokonać odpowiednich wpisów w polu "Następujące litery dysków są fizycznie na tym samym dysku twardym".

Przykład wpisu:
Mam partycje C i D na jednym dysku, a partycje E i F na drugim.
Zatem wpis powinien wyglądać:

[Image: 20070902_samedisk.png]
Copying files

Total Commander allows user to use easy copy operations.

1. Copying between folders.

By default the copy operation is called by using F5 key or "F5 Copy" button on the bottom application's bar. Copying is possible via dragging selected files to the opposite panel or the tab placed on the top part of the panel.

Dragging file on the folder will always copy it into specified directory.

There is a possibility to copy file by using "Copy" and "Paste" functions available from long pressed RMB menu or by using "Menu" key on the keyboard (placed between Windows and Ctrl keys). Using Ctrl+C and Ctrl+V keys combinations will have the same effect as these described above.

MOVIE

2. Copying between files.

Dragging / copying selected file to compressed one (e.g. zip, rar) or to the panel which shows the content of these, will always show "Pack files" dialog. Copying from archive's content will always show "Unpack files" dialog.
These windows will be described later.

3. Copying inside one folder.

You can multiply the file inside one folder by using:
  1. Ctrl+C and Ctrl+V key shortcuts (or appropriate options from RMB) - file will be copied with "Copy of " file name's prefix added,
  2. F5 key (or proper bottom bar button) - copying dialog will be visible, you should write new file name into it (clearing out the path string),
  3. Shift+F5 key shortcut - simpler copy dialog will be shown giving the possibility to write file's name only.
MOVIE

4. Copy dialog.

Copy dialog allows you to choose target path (by default it is opposite panel's folder).
You have two possibilities to change this behaviour: you can write new path by a hand or use "Tree" button. This button will show you new window with folders tree allocated on the same drive as the opposite panel is placed in. Using "Quick search" field and up/down arrows, you can easily choose needed target folder. If you want to see folders tree belonging to the other drive, you should write needed drive letter inside "Copy <filename> to" field before choosing "Tree" button. You can observe that Shift+F5 window gives you the possibility to browse through folders tree too.

MOVIE

5. Advanced options.

a) Queue

Copy dialog gives you the possibility to put copied files into queue. Thanks that it is possible to use less system resources (e.g. during copy from CD) during whole process.

b) Additional settings

By using "Options" button you can automize copying process.

There are several available options for this:
- Ask user - you will be asked to choose an action and confirm copying for each problematic file,
- Overwrite all - all target files will be overwritten in the case of problems (e.g. same names),
- Skip all - problematic files will not be copied,
- Overwrite all older - in the case of target files with the same name as the source ones, only older ones will be overwritten,
- Auto-rename... - source or target files names will be changed automatically,

c) Filtering

Using "Only files of this type" field will allow you to choose which from selected files you would like to copy. TC UP has some predefined filter for the most often used types of files. Selecting all files from some folder, using Copy (F5) operation, and choosing "Muzyka", will copy only audio files leaving the rest alone.

You can always use your own filters using this recommendations:
*.bmp *.jpg - will copy only images with BMP and JPG extension (space between extensions!)
*.* | *.exe - will copy all files except EXE ones
*.* | sialala\ - will copy all except SIALALA folder

MOVIE

6. Other - [Advanced users].

There is the possibility to change copy operation's behaviour via editing [Configuration] section in the wincmd.ini file.
Code:
AlwaysCopyInBackground=X
where X:
0 - no background copy
1 - TC will always copy in background
2 - TC will always use background copy manager

You can make copy quicker if you switch off target path free space checking:
Code:
SizeCheck=X
where X:
0 - off
1 - on

It is recommended to define which partitions belongs to the same physical drive.
For proper set up you should navigate:
menu Configuration -> Copy/delete.
In the right part of the window you should write the proper values into "The following drive letters are on the same physical harddisk" field.

Example:
I have two partitions C and D on the same drive, E and F partitions on the other.
So my settings should looks like:

[Image: 20070902_ENG_samedisk.png]

Attention
Because of some translation issues please remember this filters translation:
Archiwa - archives,
Filmy - movies,
Katlogi - folders,
Listy odtwarzania - playlists,
Muzyka - music,
Obrazy - images, pictures,
Ostatnio użyte - last used,
Systemowe - system,
Textowe - text,
Tymczasowe - temporary,
Uruchamianie - executable,
Kopiowanie plików (File Copy) Image "Kopiowanie" (copy) should do. Everybody knows it is files we want to copy, not anything else.
There are several available options for this:
- Ask user - you will be asked to choose an action and confirm copying for each problematic file,
- Overwrite all - all target files will be overwritten in the case of problems (e.g. same names),
- Skip all - problematic files will not be copied,
- Overwrite all older - in the case of target files with the same name as the source ones, only older ones will be overwritten,
- Auto-rename... - source or target files names will be changed automatically,
Rs gold is a MMO Runescape Gold service company of professional Runescape gold online trading experience several years ago.You can buy MMO game products what you need,including Cheap OSRS Gold, 07 RS Gold, OSRS Deadman Gold, rsgoldfast.com, SWTOR Credits, Neverwinter Astral diamonds and so on.

1.Get the best service with 24/7 Live Chat Help on RS 07gold.

2.100% safe ordering from us.

3.Enjoy Deadman Gold's amazing promotions.

4.RSgoldfast.com offers cheapest game products with delivery instantly.

5.We support safe payment methods like: PayPal , Paysafecard , Western Union and so on.


Quick order from rsgoldfast.com