Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: [Propozycja] Kolejkowanie
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Przydałaby się opcja kolejkowania pakowania/wypakowywania plików.
W którejś starszej wersji działało F2 mimo, że nie było przycisku ale potem przestało.