Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Błąd w instalatorze TCUP 5.5
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
W oknie "Ustaw powiązania", gdy używa się klawiatury zamiast myszy można wywołać błąd "Access violation" wciskając kilkukrotnie strzałkę w dół. Belka zaznaczania wyjedzie poza dolną krawędź pola wyboru, jeszcze dwa wciśnięcia i błąd gotowy!
[attachment=316]
[attachment=317]